Ks. Franciszek Sejdziński

Urodził się w Skoryszenie, ziemi Radomskiej dnia 8 października 1857 roku. Do Gimnazjum uczęszczał w Radomiu. W roku 1875 wstępuje do Seminarjum Duchownego w Lublinie. W roku 1880 w Warszawie z rąk Ks. Arcbpa Wincentego Popiela otrzymuje święcenia kapłańskie. W długiem swojem życiu ziemskiem przeszedł liczne placówki duszpasterskie. Wikarjuszem w Górecko był od roku 1880—1882, w Chełmie od 17 stycznia 1882 do 18 sierpnia tegoż roku. Następnie przechodzi na administratora parafji Czułczyce, skąd w roku 1884 udaje się na wikarjat do Grabowca, by po dwuch latach zająć takie stanowisko w Krzczonowie. Pobyt jednak w Krzczonowie wynosił zaledwie jeden miesiąc. W roku 1894 władza powierza mu parafję Wisznice, skąd jeszcze w tym roku idzie na wikarjat do Kocka, a potem do Łaskarzewa. Po wyjściu z Łaskarzewa w roku 1899 otrzymuje probostwo w Brzezinach powiatu Garwolińskiego, gdzie pracuje do roku 1912. Od tego czasu zajmuje stanowisko proboszcza w Bobrownikach. W roku 1919 przechodzi do parafji Brzeźnica Bychawska, a stąd w roku 1926 otrzymuje przeniesienie do Boisk. W parafji Boiska życie jego kapłańskie upłynęło w cierniach i radościach. Do cierni zaliczyć należy powstanie kościoła hodurowskiego we wsi Grabówka. Do radości to to wzmaganie się życia duchownego w owieczkach wiernych i jubileusz jego 50-ciolecia Kapłaństwa, o którem J. E Ks. Bp. Marjan Fulman w liście życzeniowym tak pisał: „W dniu 12 czerwca 1930 roku obchodzi Czcigodny Ksiądz Proboszcz swoją rocznicę jubileuszową kapłańską 50-lecia służbya postolskiej w Kościele świętym i Ojczyźnie. W edług sił wywiązywał się pożytecznie ze swych obowiązków duszpasterskich, a Pan Bóg dał mu łaskę, iż przeżył pół wieku w swem Szczytnem powołaniu". Pochowany dnia 19 października w Kazimierzu. Za spełnianie obowiązków duszpasterskich przez 51 rok kapłaństwa—módlmy się za spokój duszy ś. p. Franciszka Sejdzińskiego.

Źródło: Wiadomosci Diecezjalne Lubelskie (Rok XIII, Grudzień 1931r. Nr.10 str. 346)

http://http://dlibra.kul.pl/Content/38620/42293_V-342_Wiadomosci-Diecezjal.pdf